Fajna folklórna fotka

Fotografická súťaž počas Spišských folklórnych slávností.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Fotoklubom Spiš organizuje fotografickú súťaž “ FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA“ v dňoch 25. – 26.6. 2016 na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí. Priamo na folklórnom festivale budú tiež vystavené najlepšie fotografie z druhého ročníka súťaže.

Podmienky fotografickej súťaže:

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez obmedzenia veku.

2. Cieľom súťaže je propagácia Spišských folklórnych slávností a podpora a prezentácia fotografov.

3. Tematickým zameraním súťaže je zachytenie odlišností krojov regiónov, ako aj detaily krojov samotných. Ďalšou zaujímavou témou bude zachytiť ľudové zvyky a tradície, ktoré reprezentujú      účinkujúci, ale aj tradičné remeslá a reakcie návštevníkov.

4. Súťažné fotografie musia byť nasnímané na Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí na Spišskom salaši 25. – 26. 6. 2016.

5. Do súťaže môže každý autor prihlásiť maximálne 5 fotografií.

6. Fotografie je potrebné zaslať na mailovú adresu fajnfolkfoto@gmail.com do 15. júla 2016, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm, ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Okrem mena a priezviska autora a jeho adresy, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie.

7. Všetky poslané fotografie budú zverejnené na FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

8. Súťaž vyhodnotia odborní porotcovia. Výsledky budú zverejnené do 8. augusta 2016 na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

9. Vybrané a víťazné fotografie budú vystavené v septembri 2016 v priestoroch Spišského osvetového strediska na náklady Spišského osvetového strediska. Termín výstavy bude spresnený a účastníci súťaže o ňom budú informovaní prostredníctvom pozvánky zaslanej mailom a zverejnenej na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

10. Súťažné fotografie sa stanú súčasťou výstavnej kolekcie a ostávajú k dispozícii organizátora súťaže (SOS) na výstavné a propagačné účely.

11. Ceny si víťazi prevezmú počas vernisáže výstavy.

12. Ceny do súťaže sú poskytnuté sponzormi súťaže. Ocenené bude 1., 2. a 3. miesto zaujímavými cenami.

13. Právo organizátora zmeniť propozície: Organizátor má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže, zmeniť tieto propozície alebo odvolať súťaž najmä v prípadoch, ak by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmito propozíciami, alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.

14. Spôsob zmeny propozícií alebo odvolania súťaže: na účinnú zmenu propozícií alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby organizátor zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny súťažného poriadku a v súvislosti s týmito zmenami aj dôvod zmeny, a to na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

15. Počas konania súťaže je zo strany organizátora súťaže a spoluorganizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

16. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

17. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou propozícií.

18. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, budú tieto riešené rozhodnutím organizátora súťaže.

19. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.

20. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah nebude zodpovedať téme súťaže.

21. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení fotografie do fotosúťaže. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridanej fotografie, že neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať.

22. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

23. Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografie, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá a ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, resp. budú porušovať legislatívu Slovenskej republiky.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.