NázovDátum podaniaPopis aktivít a výstupov
Fond na podporu umenia
44. spišské folklórne slávnosti1.2.201644. ročník nadregionálneho festivalu bude prezentovať tradičnú ľudovú kultúru z regiónu Spiša spolu s hosťujúcimi kolektívmi
zo Slovenska a zahraničia. Cieľom je umožniť folklórnym kolektívom odprezentovať svoju celoročnú prácu a nadobudnuté
skúsenosti z rôznych súťaží a vzdelávacích workshopov. Udržiavanie tradícií aj v oblasti remeselnej tvorby a najmladším
návštevníkom ponúknuť tvorivé dielne z oblasti spevu, hier a prostredníctvom hudobných nástrojov. Festival priblíži
návštevníkom regionálnu ľudovú kultúru.
Spišské zborové dni1.2.2016Zámerom projektu je prezentovať zborový spev v zastúpení všetkých konfesií v regióne Spiša. Primárnym cieľom je
poskytnúť speváckym zborom odborný rast , konfrontáciu prostredníctvom súťažnej a nesúťažnej prehliadky. Oživenie
baníckej tradície, hľadaním starých baníckych piesní a ich súčasnými úpravami. Sekundarným cieľom je vytváranie návyku
spievať, mať záľubu a porozumenie pre kultivovaný spev nielen pri bohoslužbách, ale aj na verejnosti, ako aj uchovať krásu a
hĺbku byzantskej liturgie pre ďalšie generácie.
FOLK NAJ1.2.2016Zámerom projektu je pripraviť a realizovať sprievodný program v rámci festivalu spišské folklórne slávnosti 2016.
Doplňujúcim programom bude súťaž pre neprofesionálnych fotografov. Odprezentuje sa tradičná ľudová kultúra, ktorá je charakteristická pre folklórny festival tohto kraja prostredníctvom fotografického média a zároveň sa podporí tvorba
lokálnych fotografov. Pre deti v rámci sprievodného programu budú tvorivé dielne s názvom "Pre najmenších do rozprávky".
GRAFFITI MARGITFALVA11.3.2016Zámerom projektu je pokračovať v úspešnom realizovaní projektu Graffiti Folk Jam a Graffiti Margecany Jam a spojiť regionálny folklór a historické pamiatky so subkultúrnou formou výtvarného prejavu, ktorou mladí umelci vyjadria svoj pohľad na tradičnú ľudovú kultúru a pamiatky na základe, ktorého vznikne unikátna celoročná výstava.
WORKSHOP ŠARIŠ-GEMER-ABOV-SPIŠ11.3.2016Zámerom projektu je umožniť filmárom – amatérom z regiónov Šariš, Gemer, Abov, Spiš, v priebehu 1 víkendu, vzdelávať sa v oblasti audiovizuálnej tvorby a rozvíjať svoje filmárske schopnosti pod odborným vedením profesionálnych filmárov. Cieľom je vytvoriť tematicky viazané filmy, zachytávajúce časovú, hodnotovú, materiálnu, duchovnú, spoločenskú transformáciu prejavov kultúry v priestore stredného Spiša, v Hornádskej kotline. Projekt prispeje k rozvoju a podpore spolupráce medzi Filmovým klubom pri SOS a obcami stredného Spiša.
VYKRÁDAČ HNIEZDA11.3.2016Zámerom projektu je priblíži život a dielo Leopolda Grussa a predstaviť divadelnú hru Vykrádač hniezda, ktorú napísal v
období svojej ochotníckej činnosti a zároveň predstaviť ho ako významnú osobnosť gelnickej histórie a oživiť históriu mesta Gelnica prostredníctvom dramatického spracovania historických výjavov z dejín tejto osobnosti, ktoré sú súčasťou stredoeurópskej a slovenskej Železnej cesty a zároveň naším kultúrnym dedičstvom.
WORKSHOP PRE VEDÚCICH SPIŠSKÝCH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV11.3.2016Cieľom projektu je poskytnúť vedúcim spišských folklórnych kolektívov príležitosť odborne sa vzdelávať v oblasti spôsobov výučby a spracovávania tanečného a hudobného materiálu, kalendárnych, rodinných i pracovných zvykov zo Spiša.
Trojdňový workshop bude zameraný hlavne na spôsoby spracovania domáceho folklórneho materiálu. Pri plánovaní i
samotnej realizácii projektu spolupracujeme s odbornými garantmi z NOC, pedagógmi ľudového tanca a hudobnými lektormi.
Projekt je pokračovaním cyklu plánovaných workshopov, odštartovaných v októbri 2013.
MUŠKY RAJA - LETNÝ WORKSHOP11.3.2016Zámerom projektu je ponúknuť vybraným školopovinným deťom zo Spiša hodnotnú, kvalitnú a duchaplnú formu trávenia voľného času v priebehu piatich dní počas letných prázdnin. Prostredníctvom inšpiratívnych a pre deti atraktívnych edukačných aktivít chce projekt šíriť poznatky o regionálnom, kultúrnom a prírodnom dedičstve – o ľudových tradíciách, histórii, spolužití s prírodou a taktiež rozvíjať ich manuálne zručnosti a umelecké cítenie. Nadväzujúc na dobrú spoluprácu so správou NP SR v Spišskej Novej Vsi je letný workshop zámerne lokalizovaný v unikátnom prostredí - historickom objekte Kláštorisko v srdci Národného parku Slovenský raj a ubytovacom zariadení Košariská.
JOZEF & JOZEF11.3.2016Plenér neprofesionálnych výtvarníkov so zahraničnou účasťou. Zámerom projektu je umožniť neprofesionálnym výtvarníkom zdokonaliť sa v maliarskej činnosti a výtvarných technikách pod odborným vedením skúsených lektorov. Výzvou pre nich bude zvládnutie ľudskej anatómie a čŕt tváre, pričom ich inšpiráciou budú diela od známeho maliara - Jozefa Hanulu. Úlohou účastníkov bude tiež umelecky namaľovať známe kaňony a rokliny s vodopádmi tak, aby zachytili priestor a štruktúru prírodnej scenérie Slovenského raja. Vzorom im bude tvorba Jozefa Majkuta, ktorý bol známy svojou záľubou v maľovaní Slovenského raja. Cieľom projektu je snaha priblížiť verejnosti tvorbu dvoch významných maliarov, ktorí zreteľným spôsobom
napomáhali rozvoju výtvarnej kultúry na Spiši.
Košice inak11.3.2016Workshop neprofesionálnych fotografov s medzinárodnou účasťou. Zámerom projektu je umožniť fotografom pod odborným vedením skúseného lektora tvoriť a konfrontovať vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy. Taktiež je dôležité, aby im bolo umožnené rozšíriť si svoje znalosti a zručnosti v oblasti interiérovej a exteriérovej fotografie. Pokračovať v nadviazanej cezhraničnej spolupráci s klubom neprofesionálnych fotografov v poľskom meste Krosno. Lektorovov úlohou bude naučiť fotografov kreatívne myslieť a pracovať so svetlom vo fotografii v ateliéri, ale aj v exteriéri. Najlepšie fotografie budú spracované vo forme bulletinu. Výstupom projektu bude výstava fotografií, ktoré vznikli počas workshopu, ako ukážka nadobudnutých vedomostí fotografov.
Tanečné školy na Spiši11.3.2016Cieľom cyklu tanečných škôl je sprostredkovať laickej verejnosti i členom folklórnych kolektívov zo Spiša osvojiť si tradičné tanečné zručnosti, spoznať a naučiť sa tradičné formy tanečných typov z jednotlivých predovšetkým spišských lokalít, ale aj lokalít iných regiónov. Tradičný ľudový tanec je súčasťou nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Jeho priblíženie zo scény k verejnosti (potomkom jeho nositeľov) napomáha k šíreniu pravdivých informácií o našom kultúrnom dedičstve. Tanečný materiál z prostredia scénického folklorizmu vo vysoko štylizovaných podobách sa tak približuje aj širším vrstvám, ktoré nemajú inú možnosť vzdelávania sa a získavania tradičných tanečných zručností (v školskom ani voľnočasovom sektore). Séria tanečných škôl, aké v iných regiónoch v ostatných 10-tich rokoch na tomto poli zaznamenali už významné úspechy, napomôže aj členom folklórnych kolektívov spoznať tradičné tanečné typy a interpretovať ich aj počas rôznych tanečných príležitostí (folklórne festivaly, prehliadky, tanečné zábavy), v improvizovanej forme, tak ako je to našej tanečnej tradícii vlastné.
Úrad vlády
HOSPODI POMILUJ15.1.2016Prehliadka speváckych zborov východného obradu „Hospodi pomiluj“ sa bude konať v mesiaci máj 2016, kedy sa uskutoční 7. ročník. Prehliadka má už svoje tradičné miesto v obci Poráč.
Hlavným poslaním je staršej generácii pripomenúť krásu liturgických spevov a mladú generáciu oboznámiť s bohatstvom bohoslužobných piesní v staroslovienčine.
Organizovaním tejto prehliadky sa snažíme o rovnosť príležitostí v oblasti kultúry pre spevácke zbory východného obradu.
Z rozprávky do rozprávky 201615.1.2016„Z rozprávky do rozprávky“ je regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá má na Spiši vyše tridsaťročnú tradíciu a stáleho detského diváka. Do prehliadky sa sporadicky zapájajú aj rómske dramatické krúžky. Rómske deti sú taktiež aktívnymi členmi viacerých pravidelne sa zúčastňujúcich detských dramatických krúžkov majority (ZŠ Hrabušice, ZŠ Mníšek nad Hnilcom, ZŠ Helcmanovce). V tomto roku by sme tento festival detskej dramatiky na Spiši chceli cielene rozšíriť o rozrastajúce sa rómske dramatické krúžky fungujúce v našom regióne (napr. Špeciálna základná škola svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, Špeciálna základná škola v Richnave, Spojená škola v Rudňanoch, dramatický krúžok Romano Jilo fungujúci pri ZŠ Bystrany...).

Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.